Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö2022-04-27T09:15:45+02:00

För en hållbar utveckling

Momentum är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt följer gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet.

Vårt verksamhetssystem möjliggör styrning av våra processer, och är uppbyggt utifrån ISO-standarder, lagkrav och förbättringsarbete. Vårt mål är att bli bättre och bättre för varje dag för att åstadkomma 4 x nöjda intressenter: kund, medarbetare, samarbetspartner (leverantör) och ägare. Vi tror det är möjligt att åstadkomma 4 x nöjd och uppnå en långsiktig hållbarhetsutveckling. En win-win-situation.

Följande mening står i vår inköpspolicy och kvalitets- och miljöpolicy:
”Vi ska sträva efter att välja samarbetspartner (leverantörer) som erbjuder bästa möjliga kvalitet med minsta miljöpåverkan till lägsta totalkostnad. Våra kunder ska känna sig förvissade att få rätt produkt, i rätt tid till en låg livslängdskostnad.”

Vi har få leverantörer, vilket bland annat möjliggör mindre transporter och bättre avtal.

Förbättra inköpskrav enligt miljöstyrningsrådet:
Inköp av energieffektiva produkter är ett sätt att bidra till att miljö- och klimatmålen samt de nationella klimatmålen kan uppnås. Att använda energieffektiva produkter sparar också pengar till organisationen samt kan även ge en bättre arbetsmiljö. Energikrävande apparater har normalt väsentligt större negativa miljöeffekter under drift än vid tillverkning.

Vårt strategiska miljöarbete inriktas på följande:
Inköp av produkter/tjänster som bidrar till en långsiktig hållbarhetsutveckling
Transport och tjänsteresor
Återvinning och energiförbrukning

Tillhandahållande av produkter och tjänster som bidrar till en långsiktig hållbarhetsutveckling

Vår mission är ”TILLSAMMANS FÖR EN HÅLLBAR INDUSTRI”, d.v.s. vi vill leverera hållbara produkter och tjänster till industrin som gynnar både människor – miljö – lönsamhet.


Därför är det viktigt för oss att vi säkerställer att våra leverantörer producerar på ett hållbart sätt och tillhandahåller hållbara produkter och tjänster med lång livslängd, hög verkningsgrad och där farliga ämnen minimera, och som leder till minskad resurs-, energiförbrukning och säkrare hantering för människor ute på industrin.

Transporter
Vi ställer miljökrav på våra största speditörer. Vi har idag Posten och Schenker som båda är företag med ett bra kvalitets- och miljöarbete och spänstiga mål för att minska utsläppen.

Idag står tio stycken av våra leverantörer för 70 % av inköpsvolymen, vilket bidrar till att vi har färre leveranser och därmed minskat CO2-utsläpp. Internt arbetar vi med ett logistikprojekt för att ytterligare kunna effektivisera och samordna transporterna och öka leveranserna från vårt centrallager.

Tjänsteresor
Vi har som ambitionsmål att minska antalet interna fysiska möten och ersätta dem med webb-möten.

Återvinning
Vi återanvänder förpackningsmaterial i den mån det går utan att det påverkar produktens kvalitet vid leverans. Vi källsorterar vårt avfall.

Energiförbrukning
Vi har som helhet en låg energiförbrukning inom koncernen, men vi har som ambition att hela tiden bli bättre och att genom olika åtgärder minska energiförbrukningen, bl.a. genom energisparläge på alla datorer samt genom att försöka öka inköpen av energieffektiva produkter, t.ex. energieffektiv kontorsutrustning m.m.

Producentansvar för förpackningar
Genom vårt medlemskap i Svenska FTI (f.d. REPA) och Grön Punkt i Norge tar vi vårt fulla producentansvar för förpackningen.

Reach
Reach är EU:s lagstiftning för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Momentum stödjer målsättningen med REACH och vi kommer att se till att vi följer lagstiftningen.
Läs mer i Reach deklaration Momentum Industrial. (PDF)

Reach-policy
Vår målsättning är att inga SVHC-ämnen ska finnas i våra produkter.

Konfliktmineraler (Conflict Minerals)

Konfliktmineraler är mineraler utvunna under väpnade konflikter som bryter mot mänskliga rättigheter. Vi vill inte ha konfliktmineraler i våra produkter. Ett arbete pågår att samla in information från våra leverantörer.
Policy Conflict Minerals. (PDF)

Code of Conduct / Uppförande kod

 ”Code of Conduct” och ”Supplier Code of Conduct”  beskriver Momentum Group och Momentums eftersträvade förhållningssätt miljömässiga, ekonomiska och socialt (i samhället).

Certifikat

Certifikat ISO 9001 & ISO 14001 Momentum Industrial AB (svenska)
Certificate ISO 9001 & ISO 14001 Momentum Industrial AB (english)

Vid frågor och dokumentation, t.ex. Reach, policy, uppförande kod (CoC) och certifikat är ni välkommen att kontakta:

Sofie Engel
Miljö- och kvalitetsansvarig för Momentum-koncernen.
Mobil: +46 73-029 50 58
E-post: sofie.engel@momentum-industrial.com

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.